Preservation of Italian language at Jyväskylä University

Italian kielen säilyttäminen Jyväskylän yliopistossa.

Jyväskylän yliopisto aikoo luopua italian oppiaineesta kokonaan. Tällä hetkellä Jyväskylän yliopisto on ainoa yliopisto Helsingin pohjoispuolella, jossa on mahdollista opiskella italian kieltä aineopintotasolla, ja valmistua romaanisen filologian maisteriksi italia kieleen liittyvällä gradulla.   

Jos näin tapahtuisi, yliopistotasoinen italian kielen ja kulttuurin opetus olisi rajoitettu vain Turun ja Helsingin yliopistoihin. Italian niemimaa on humanismin ja renessanssin kehto. On lyhytnäköistä poistaa Jyväskylän yliopiston kaltaisessa yliopistossa, yhdestä maan parhaimmista humanistista tiedekunnista italian kielen ja kulttuurin opiskelu. Italia on tunnetusti kulttuurikieli, joka yhdistää tiedettä ja taidetta. Tämän todistavat lukuisat tiedemiehet, taiteilijat ja kirjailijat, jotka ovat rikastuttaneet Euroopan historiaa: Leonardo da Vincista ja Machiavellista Nobelilla palkittuihin Luigi Pirandello e Dario Fo.   

Italian kielen ja kulttuurin opiskelu ei toimi ainoastaan yhteisen eurooppalaisen sivistyksemme muistutuksena, vaan myös avaa ikkunan ainutlaatuiseen maailmaan. Se on pikemminkin rikkaus kuin taakka ja sijoitus monipuolisempaan tulevaisuuteen. Haluammekin esittää päättäjille kysymyksen: kuinka pystymme pärjäämään kansainvälisellä kentällä ilman ymmärrystä muista kulttuureista? Eikö italian opetuksen kehittäminen ja sen suosion edistäminen yhtäkkisen lakkauttamisen sijaan olisi parempi vaihtoehto?

Tämän takia vaadimme, että italian kielen ja kulttuurin opetus säilyisi Jyväskylän yliopistolla. Pyydämmekin kaikkia kulttuuria rakastavia allekirjoittamaan tämän adressin. Sivistykseen kuuluu muutakin kuin tehokkuus eikä kaiken arvoa voi mitata rahassa.

Petition for the preservation of the Italian language at the University of Jyväskylä, Central Finland

The University of Jyväskylä is planning to give up Italian language and culture as a study subject. Presently the University of Jyväskylä is the only university north of Helsinki where it is possible to major in Romance Philology with a master’s thesis in Italian.

If this were to happen, higher teaching of the Italian language and culture would be limited only to the universities of Turku and Helsinki.The Italian peninsula is the cradle of Humanism and Renaissance. It is unimaginable that a university the level of Jyväskylä, which has an excellent Faculty of Humanities, would give up the teaching of the Italian language and culture. Italian is a well-known language of culture which unites science and art. The numerous scientists and artist who have made European history great are evidence of that: from Leonardo da Vinci and Machiavelli to the Nobelists Luigi Pirandello and Dario Fo.

In addition to reminding us of our civilization’s common European roots, the study of the Italian language and culture opens a window to a unique world. Rather than a burden, it is richness and an investment for a more diverse future. Therefore, we wish to pose this question: how can we handle the international scene without knowledge of other cultures? Would it not be a better solution to improve and promote the study of Italian language instead of suddenly abolishing it?

We thus demand that the teaching of Italian at the University of Jyväskylä will be preserved, and we invite all those who cherish Italian language and culture to sign this petition. Civilization is more than efficiency and not all value can be measured in money.

Petizione per la conservazione dell’italiano presso l’Università di Jyväskylä, Finlandia Centrale

L’Università di Jyväskylä è intenzionata a chiudere l’insegnamento dell’italiano. Ad oggi, l’Università di Jyväskylä è l’unica università a nord di Helsinki dove gli studenti si possano laureare in Filologia Romanza con una tesi sull’italiano.

Qualora questa chiusura si verificasse, l’insegnamento universitario della lingua e della cultura italiana in Finlandia sarebbe limitato alle sole università di Turku  e di Helsinki.  Riteniamo che in un’università come Jyväskylä, che ha un’ottima facoltà umanistica, non possa mancare lo studio della lingua e della cultura della penisola italiana, culla dell’Umanesimo e del Rinascimento. L’italiano è una grande lingua di cultura europea che unisce Scienza e Arte.  Lo testimoniano i numerosi scienziati e artisti che hanno reso grande la storia d’Europa: da Leonardo da Vinci e Machiavelli, ai premi Nobel di letteratura Luigi Pirandello e Dario Fo.

Oltre a ricordarci quali sono le basi della nostra comune civiltà europea, lo studio della lingua e della cultura italiana apre una finestra su un universo unico. Più che una zavorra, è una risorsa e un investimento per un futuro più ricco. E vorremmo porre la seguente domanda a chi ha potere di decisione: come possiamo affrontare la scena internazionale senza gli strumenti per comprendere le altre culture? Anziché sopprimere senza preavviso l’insegnamento dell’italiano, non sarebbe una soluzione migliore sostenerlo e favorirne lo sviluppo?

Auspichiamo dunque che l’insegnamento dell’italiano venga conservato all’Università di Jyväskylä e invitiamo tutti coloro che amano la lingua e la cultura italiana a firmare questa petizione. Civiltà non è soltanto efficienza e non tutti i valori possono essere misurati in termini monetari.