درخواست جامعه مامایی ایران در آستانه روز ماما

Comments

#9

I am a midwife and I know all these problems specially lack of the midwifery insurance coverage

Afrouz Ebrahimnia (Tehran, 2020-05-03)

#22

تغییر عنوان از ماما مسئول پایگاه به ماما مراقب سلامت بدون اطلاع قبلی . لطفا به وضعیت سابق برگردد.

مریم سالمیان (مشهد, 2020-05-03)

#27

سالهاست که پوشش خدمات بیمه از مهمترین مطالبات
بخش خصوصی و مراجعه کنندگان انهاست ما خواستار پوشش کامل خدمات بیمه مطابق با آیین نامه شرح وظایف مامایی هستیم

فریبا اژدر (شازند, 2020-05-03)

#39

خیلی گفتیم اما گوش 👂 نکردید...

Zahra Askari (Mashhad, 2020-05-03)

#53

I'm a midwife!!!

Hadis Lachini (Tehran, 2020-05-03)

#62

Im a midwife

Fateme Asadollahi (Mashhad, 2020-05-03)

#93

I am a midwife and these are our basic rights

Narjes Shiraghaei (Sary, 2020-05-04)

#94

لطفا ماماهای شرکتی زایشگاه ها رو هم تبدیل وضعیت کنین با تشکر

طیبه آسترکی (دورود, 2020-05-04)

#99

I believe midwives deserve more

shaghayegh sarcheshmeh (karaj, 2020-05-04)

#108

سالها زایمان های پر استرس وسخت را ما گرفتیم وزیر فشار کار واسترس این همه مسئولیت دنیوی واخروی به زانو در آمدیم اما حق الزحمه ای به ما پرداخت نگردید که شایسته اینفشار وسختی کار ومسئولیت باشد

معصومه فرزین (بیرجند, 2020-05-04)

#116

من یه ماما هستم

مهدیه ابوالحسنی (سرایان, 2020-05-04)

#119

حذف بی عدالتی،تبعیض.احقاق حق و...

Parvin Beik (Yazd, 2020-05-04)

#130

Mid wife

Soheila Khalilizadeh (Azarshahr, 2020-05-04)

#139

I,m agree

Atefeh Nedaee (Torbat e jam, 2020-05-04)

#145

I am a midwife that I'm not glad about my job

Leila Keshavarz (Tehran, 2020-05-04)

#150

Accept

afsaneh saffarzadegan (Tehran, 2020-05-04)

#165

لطفا ماماهای بخش خصوصی رو دریابید

Maryam Beheshti (Mashhad, 2020-05-04)

#166

I am a midwife

Elham Shajarian (Neyshabor, 2020-05-04)

#175

I. Want I be midwife

Shamila Zamani (Tehran, 2020-05-04)

#179

Because I'm a Midwifery student... I'm worried about my future

Zahra Ahmadi (Tehran, 2020-05-04)

#188

Sepehriv2@mums.ac.ir

Vajihe Sepehri (Mashhad, 2020-05-04)

#189

تحقق مطالبات

هایده حمیدی مدنی (آستانه اشرفیه, 2020-05-04)

#197

To protect midwifery job

Nava Rezaeinamini (Klagenfurt, 2020-05-04)

#200

با مطالب مطرح شده موافقم

آمنه رضائی (گیلانغرب, 2020-05-04)Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...