فعال سیاسی بیژن مرادی در خطر دیپورت به ایران توسط دولت ترکیه است

Statistics

DateSignatures
2024-04-13 1
2024-04-11 1
2024-04-10 6
2024-04-09 1
2024-04-08 1
2024-04-07 8
2024-04-06 1
2024-04-05 1
2024-04-04 7
2024-04-03 4
2024-04-02 10
2024-04-01 15
2024-03-31 11
2024-03-30 9
2024-03-29 6
2024-03-28 13
2024-03-27 20
2024-03-26 89
2024-03-25 155
2024-03-24 75Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...