#NoMoreExclusion #TaiwanCanHelp #HealthForAll #不要再將台灣排除在世界衛生組織(WHO)之外  

 

請願目的:不要再將台灣排除在世界衛生組織(WHO)之外  

藉由這份請願書,我們譴責世界衛生組織(以下簡稱世衛組織)將台灣排除在外,此舉不僅違背其憲章宗旨,並危害全球數百萬人的健康。世衛組織的成員國, 包括荷蘭,必須制止該行為。  

我們基於下列理由提出請願:  

•世衛組織的設立,係盼達到衛生之最高可能水準;

•世衛組織視健康為基本人權;

•前述基本人權不因種族、宗教、政治理念、經濟或社會環境而有所區別;

•台灣連續3年未接獲世界衛生組織大會的邀請;

•將台灣2,350萬人民排除於世衛組織外;

•將台灣人民拒於門外將危害台灣的公共健康;

•疾病傳染跨越國界;

•隨著全球化程度與日俱增,各國間之人員流動增加,台灣及世界各國人民均面臨健康風險;

•台灣係因政治因素被排除在外;

•將健康議題政治化是不可取的;

•世界衛生組織作為違反其憲章精神;

•我們不能再容忍此違背行止。  

訴求: 荷蘭眾議院就此告知相關部會首長,並敦促世衛組織遵守憲章,不要再將健康議題政治化,並支持台灣參與世界衛生大會。 

PETITIE:     Stop de uitsluiting van Taiwan bij de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)  

Met deze petitie willen wij de uitsluiting van Taiwan bij de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) aan de kaak stellen. De WHO handelt in strijd met de principes die aan haar oprichting ten grondslag liggen en brengt de gezondheid van miljoenen mensen in de wereld in gevaar. Aan de uitsluiting moet een halt worden toegeroepen door de landen die de WHO vormen. Nederland hoort daarbij.  

Overwegende: 

· dat de WHO is opgericht om de hoogst haalbare standaard in de gezondheid  te bereiken

· dat de WHO gezondheid beschouwt als een fundamenteel recht · dat de WHO dit fundamenteel recht toekent zonder onderscheid naar ras, religie, politieke overtuiging, economische of sociale omstandigheden

· dat Taiwan in opeenvolgende jaren geen uitnodiging voor de Algemene Vergadering WHA van de WHO heeft ontvangen

· dat hierdoor een bevolking van 23,5 miljoen op Taiwan wordt uitgesloten · dat door deze uitsluiting de volksgezondheid op Taiwan gevaar loopt · dat besmettelijke ziekten niet halt houden bij de grens

· dat hierdoor niet alleen de Taiwanese bevolking maar ook andere volkeren risico lopen door de toegenomen globalisering en het groeiend onderlinge personenverkeer tussen landen 

· dat de uitsluiting van Taiwan geschiedt om politieke reden · dat politisering van de  gezondheid ongewenst is

· dat kan worden vastgesteld dat de WHO de beginselen in haar Handvest schendt · dat deze schending niet langer mag worden getolereerd      

Verzoeken:  De Tweede Kamer om de verantwoordelijke minister(s) hierover te informeren en vervolgens aan de betreffende minister(s) te vragen om bij de WHO aan te dringen om zich te houden aan het eigen Handvest, te stoppen met verdere politisering van de gezondheid, en zich uit te spreken voor de toelating van Taiwan tot de WHA.

PETITION:  Stop the exclusion of Taiwan from the World Health Organization (WHO)  

With this petition we want to address the exclusion of Taiwan from the World Health Organization (WHO).  The WHO acts in violation of the principles on which it is founded and threatens the health of millions of people around the world.  This exclusion is to end by the WHO member states, including The Netherlands.   

Considering:    

- that the WHO is founded to attain the highest possible health standard

- that the WHO regards health as a fundamental right

- that the WHO entitles this right to every human being without distinction of race, religion, political belief, economic or social condition

-that for successive 3 years Taiwan received no invitation for the General Assembly (WHA) of the WHO

- that as a result thereof the population of 23.5 million on Taiwan is being excluded

-that through this exclusion the public health on Taiwan is at risk

-that contagious diseases do not stop at the border

-that through this not only the people on Taiwan, but also other peoples are at risk because of increased globalization and growing mutual traffic of people between countries -that the exclusion of Taiwan takes place for political reasons

-that politicization of health is undesirable - that it can be ascertained that the WHO violates the principles stated in its Constitution -that this violation is to be no longer tolerated  

Request:   The House of Representatives of The Netherlands to inform the minister(s) responsible for this matter and subsequently request the minister(s) responsible for this matter to urge the WHO to comply with its own Constitution, to stop with further politicization of health, and speak out for the admission of Taiwan to the WHA.  

#NoMoreExclusion

#TaiwanCanHelp

#HealthForAll

WHO_pic.jpg
Facebook