Community's response to the Grade 7 ZIMSEC Ndebele Paper 2013

Contact the author of the petition

This discussion topic has been automatically created of petition Community's response to the Grade 7 ZIMSEC Ndebele Paper 2013.


Guest

#26

2013-10-22 17:39

I read with dismay the response of director,the issue was not the existence of the words in the Ndebele language kodwa their worth to the community,especially the people at whom it was thrown at,the fact that we know human beings die doesn't mean our youngones have to actively participate in the handling and disposal thereof,but have to be protected from such until they grow up enough,I see no difference with someone using child soldiers hiding behind the they will have been exposed to such sooner or later,stop teaching our kids,cousins and naphews ponographic material ,next tym make an illustration of all those things.....very dissapointed Ndoda

Guest

#27

2013-10-22 18:09

Ngempela safa isizwe sesilo umzilikazi kazi lapho ekhona uthini ngalesi isihlava ngokudicilela phansi ulimi

Guest

#28

2013-10-22 18:10

As a parent I want my child to be taught the words we use at home. I don't remember saying any of those offensive words to anyone let alone to a child. I'm cringing right now because they are way too heavy for me. I'm disgusted to think that someone thinks there is nothing WRONG with those words I find difficult to repeat. I don't think that any language in any country in the world has let their primary or school children learn such vulgar language,let alone test them on it. Ah!yah! Ngiphelelwe. The world is surely coming to an end. That paper is rubbish finish and klaar and those who wrote it 5 year in jail for child abuse

Guest

#29

2013-10-22 18:24

The responsible authorities should be put to task. Why didn't they include those type of words in the Shona paper as well. It only shows these people don't respect the Ndebele language

Guest

#30

2013-10-22 18:26

Azibuye emasisweni.

Guest

#31

2013-10-22 18:32

This is not good lwatshabalala ulimi lwabikhokho bethu sikhangele
Pookie

#32 Re: Re:

2013-10-22 18:41


Guest

#33

2013-10-22 18:43

Umuntu wakhona uyathi ephambanisile abuye abambe inkani
MZ.Bj.e4m. Quiz.T

#34

2013-10-22 18:50

Bafundisa abantwabethu into engasiso iSiNdebele qho. Ngadumala umfana wami ebuya ekhala ethi umbalisi wakhe umtshayele ukubhala iziqondiso efaka igama elithi ( umntwana wenja *ngumdlwane* ekubeni yena emlahlisile.) Uthi kimi, umbalisi uthe ngithi (nguguyo). Ngase ngibuza ukuthi umbalisi sengaze akubhaxabule kangaka pho! Yena ngubani lowo mbalisi. Wesesithi kuthiwa ngu M Mwacheza. Ngadumala ngamandla. Lwafa ulimi lubulawa ngabomo.

Guest

#35

2013-10-22 19:08

The paper was not revised

Guest

#36

2013-10-22 19:41

Its about time now..................

Guest

#37

2013-10-22 20:28

Abasitshele thina sibasethele amatest esndebele ma kubehlula......Isizwe yisizwe ngolimi lwaso

Guest

#38

2013-10-22 20:42

Ukubona kanye yikubona kabili sicela ukuthi abantwana bethu sizifundisele thina abanikazi bolimi! Lento iyanyanyisa esintwini sakithi ulimi lwethu maluhlonitshwe!

Guest

#39

2013-10-22 20:55

Ihlazo elingaka, iminister of education bekumele izinuke amakhwapha nge department yayo.
Isigqigqimbana sikaMthwakazi Ndlangamandla

#40 Re:

2013-10-22 21:38

#22: -

Phansi ngamagundwane

Thiza

#41

2013-10-22 21:42

It is unfair to use vulgar language to teach or examine children. Thina safundiswa inhlonipho. Ulimi lwethu luyahlonipha. Kasitsho ukuthi umuntu uyazala sithi uyabeletha; igama elithi umangumba kayisilo lesiNdebele. Lapha angifundisi kodwa ngiyazisa ngendlela ulimi lwethu olusengcupheni ngayo. Ulimi lwethu ligugu lethu. Kumele labezizwe bakuhloniphe lokho. Therefore, whoever is tasked with the responsibility of heading the examinations board of the land should be an honorable person, who values and respect other peoples' culture, for our language is our culture. Ulimi lwethu yibuntu bethu, lisiko lethu futhi yibuntu bethu.
Twalaboy

#42

2013-10-22 21:43

Zakhamizi yilo ithuba lokuthi singene ezikolweni zonke sisuse otitshala bempumalanga ikahkulu kumaPrimary Schools ngoba sesilesizatho manje. Kuhle okwenziwa ngabafowethu ePlumtree baxotsha ishona!

Guest

#43

2013-10-22 22:11

Vuka Mthwakazi Vuka. Siyalibonga babhali bale Petition, qhubekelani phambili ngomsebenzi wokulwela isizwe sakithi. Nani lonke elifake amasignature wenu. AMANDLAAAAAAAA.

Guest

#44

2013-10-22 22:18

Bobaba labomama, isikhathi yiso lesi abakhitshwe nasezikolozethu. Imbokodo yonke yisikhathi sokuthi ichole. Wathinta abazi nezingane wathinta imbokodo. Vuka Mthwakazi Vuka.

Guest

#45

2013-10-23 03:49

Write a comment...Baqondisi bezemfundo lizele kwahela pho ke lingajabula abantwabenu befindiswe into enje noma yikuthi abenu basemazweni?sicela lingabulali ulimi lwethu ngokufaka amagama angewona isiNdebele njalo angahloniphisiyo futhi yekani ukugcwalisa amaShona endaweni zamandebele kambe abantwana bazafundani befundiswa ngutitsha ongazi isiNdebele

Guest

#46

2013-10-23 03:54

Respect other people s culture is important.

Guest

#47

2013-10-23 04:46

Write a comment.......Masingavumi ulimi lwethu lushabalala silukhangele,

Guest

#48

2013-10-23 04:53

Ngeke sivume ulimi lukaMthwakazi lusifa sikhangele,ingqobe zisele kuwe mngane!

Guest

#49

2013-10-23 05:06

I am not happy about this Ndebele paper and the sooner Mr. Nhandara apologizes the better for all. Even if some of the words are translated into Shona they will still cause an outcry among the Shonas

Guest

#50

2013-10-23 05:51

As always the Ndebele culture is not taken seriously in Zimbabwe. If it were up to me the head of ZIMSEC must be rotated, not having the same person all the time!!