Most popular petitions in Austria last month

  • Country: Austria
  • Language: English
All time | 24 hours | 7 days | 30 days | Last month | 12 months | This year (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010

PETÍCIA NA VYVODENIE ZODPOVEDNOSTI VOČI VON DER LEYEN ZA PORUŠENIE ÚNIJNÉHO PRÁVA A KORUPCIU

PETÍCIA podľa článku 20 ods.2 písm.d) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) do rúk Rady Európskej únie na základe iniciatívy členov Združenia pre zdravú a spravodlivú spoločnosť (Združenie) a v spolupráci s Pro Libertate VO VECI: UMOŽNENIE RIADNEHO VYŠETRENIA PODOZRENÍ Z PORUŠENIA ÚNIJNÉHO PRÁVA A KORUPCIE A S TÝM SÚVISIACE ZBAVENIE IMUNITY PREDSEDNÍČKY EURÓPSKEJ KOMISIE P. URSULE VON DER LEYEN A ROZPUSTENIE EURÓPSKEJ KOMISIE   Upozorňujúc na to, že:   1)        Výbor pre reguláciu zdravotn

Created: 2022-11-28 Statistics

PETITION TO HOLD RESPONSIBLE VON DER LEYEN ON INFRINGEMENT OF UNION LAW AND CORRUPTION

PETITION according to the Article 20(2)(d) of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) to the Council of the European Union based on the initiative of the members of the Association for Healthy and Fair Society in a cooperation with Pro Libertate REGARDING: FACILITATING DUE INVESTIGATION ON SUSPICIONS OF INFRINGEMENT OF UNION LAW AND CORRUPTION AND THE CORRESPONDING IMMUNITY WAIVER OF THE PRESIDENT OF THE EUROPEAN COMISSION, MRS. URSULA VON DER LEYEN, AND DISMISSAL OF THE EUR

Created: 2022-11-28 Statistics